PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par vākto personas datu veidu, to apjomu un apstrādes mērķiem, kā arī to, kā Uprent personas datus aizsargā un uzglabā, ievērojot datu subjekta tiesības un citus uz fizisko personu datu aizsardzību attiecināmus normatīvus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Uprent” (turpmāk – Uprent), vienotās reģistrācijas Nr. 40103628470, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1004, tālrunis: +371 20502070, e-pasts: info@uprent.eu.

Uprent kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Uprent birojs. Rakstot e-pastu uz: datuaizsardziba@uprent.eu vai vēršoties Uprent juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

3. Kas ir personas dati un kam tiek piemērota Uprent personas datu apstrādes politika

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz datu subjektu. Ar datiem saprot jebkuru informāciju, kas sniedz kādas ziņas par identificējamu datu subjektu, tai skaitā objektīvi fiksējamā informācija(piemēram, personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs) un arī subjektīva informācija par datu subjektu (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas atrašanās riska grupā utt.). Tāpat ar datiem ir saprotama jebkādā formā fiksēta informācija, t.i., gan rakstiski papīra formātā, gan elektroniskā formātā, gan foto un video ierakstos fiksēti dati.

Presonas dati, kurus Uprent ievāc, ietver, piemēram, šādas datu kategorijas:

 •        Personas identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un personas kods / ID, identifikācijas dokumenta dati, PVN numurs, paraksts;
 •        Personas kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs. No korporatīvajiem klientiem mēs varam ievākt datus, kas saistīti ar jūsu amatu un kontaktinformāciju uzņēmumā, ko jūs pārstāvat, kā arī informāciju par jūsu pilnvarojuma (pārstāvības) tiesībām;
 •        Presonas kontaktinformācija, kas saistīta ar tās darba vietu, ieņemamais amats, darba vietas biroja adrese un tālruņa numurs;
 •        Klienta dati:klienta līguma numurs, līguma un/vai tā pielikumu parakstīšanas/apstiprināšanas datums, klienta reģistrēšanas datums, statuss;
 •        maksātnespējas novērtējuma un parādsaistību dati (ieskaitot parādsaistību sākuma un beigu datumu, parāda apjomu, objekta adreses un citus datus, ko saņemam no parādu atgūšanas vai kredītinformācijas uzņēmumiem);
 •        korespondences vai citus datus (iebildumi, pieteikumi, peretenzijas), kas radīti līguma izpildes ietvaros;
 •        video dati (videonovērošana Uprent teritorijā, Nomas un pārdošanas daļā).

Uprent personas datu apstrādes politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Uprent jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Uprent biroja, Nomas un pārdošanas daļas apmeklētājiem;
 • Uprent biroja, tehniskās zonas, noliktavas, darbiniekiem, kuri uzturās telpās, kur tiek veikta videonovērošana;
 • Uprent īpašumā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
 • Uprent uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Presonas datu apstrādes politika attiecināma uz visu veidu personas datu apstrādi uzņēmumā, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (piemēram, klātienē, mutiski vai papīra formātā, attālināti, telefoniski vai izmantojot e-pastu, uzņēmumā interneta vietnē, sociālajos tīklos u.t.t.) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un īstenotu savas juridiskās intereses, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Uprent apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai (klientu attiecību pārvaldīšanai un uzturēšanai);
 • preču piegādei un pakalpojumu nodrošināšanai (līguma saistību izpilde);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
 • mārketinga vajadzībām (lai informētu par jaunumiem, lūgtu atsauksmes vai  lai sniegtu citu ar pakalpojumu saistītu būtisku informāciju)
 • pieteikumu, iebildumu, pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • Uprent apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei;
 • uzskaitei, plānošanai un statistikai;
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;
 • klientu aptauju veikšanai.

Lai pildītu savu juridisko pienākumu un īstenotu savas juridiskās intereses, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Uprent apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Uprent saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no Uprent un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Uprent leģitīmās (likumīgās) intereses.

Uprent likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt tehnikas (inventāra) nomas  un pārdošanas pakalpojumus;
 • sniegt sūknēšanas u.tml. pakalpojumus klientu objektos;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz klientu apkalpošanas tālruni, interneta mājaslapā;
 • analizēt Uprent mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu Uprent datubāzē;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • uztrurēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Cik ilgi Uprent glabās jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības,līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 •        personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 •        personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 •        datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu, mēs glabāsim rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;
 •        datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi. Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 •        Video novērošanas rezultātā iegūtos datus mēs glabāsim 1 mēnesi, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

7. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams savu tiešo darba pienākumu veikšanai;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā

apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes tehniskais

uzturētājs, drošības pakalpojumu sniedzējs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu

sniegšanu mums;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, uzraudzības iestādes;

4) trešās personas, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.).

8. Kādus datu apstrādātājus (sadarbības partnerus presonas datu apstrādei) mēs izvēlamies?

Mēs rūpīgi izvēlamiesa personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uprent sadarbojas ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) auditori, tulki, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/ izstrādātājs/ tehniskais uzturētājs;

3) parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji;

4) darba drošības pakalpojumu sniedzējs;

5) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

9. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas savienības (ES) vai Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nesūtām Jūsu personas datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas. 

10. Sīkdatnes

SIA “Uprent” izmanto sīkdatnes savās tīmekļa vietnēs (tajā skaitā: www.uprent.eu, evopumps.com; suknunoma.lv). Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Uprent izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu izmantošanu, aicinām iepazīties ar Uprent sīkdatņu izmantošanas noteikumiem: https://uprent.eu/sikdatnu-izmantosanas-noteikumi/

11. Drošība

Uzņēmums izmanto dažādus tehniskos resursus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes aizsardzību, tostarp pret tīšu bojāšanu, neatļautu iegūšanu, lai nodrošinātu dokumentu pārvaldību un apriti, informācijas sistēmu drošību, ugunsdrošības pasākumus un nosakot rīcību ārkārtēju situāciju gadījumos.

Lai nodrošinātos pret nesankcionētu piekļuvi, tehniskie resursi (serveri, datortehnika un datortīkla iekārtas) tiek novietoti atsevišķās slēdzamās telpās, kurām var piekļūt tikai pilnvaroti darbinieki.

Dokumenti, kuri satur personas datus tiek glabāti atsevišķās slēdzamās telpās vai atsevišķos slēdzamos skapjos, kuriem var piekļūt tikai ierobežots darbinieku loks, kurš parakstījis apliecinājumu apstrādāt, saglabāt un nelikumīgi neizpaust fizisko personu datus, kas kļūs zināmi un būs pieejami, pildot amata aprakstā noteiktos pienākumus.

Uprent datu vākšanas un apstrādes procesā ievēro tiesiskuma, taisnīguma un minimalitātes principus, vācot tikai nepieciešamos personu datus, kurus glabā droši un ar ierobežotu piekļuvi, kā arī nodrošinot personas datu dzēšanu, kad to glabāšanas mērķis ir izpildīts.

12. Datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, objekta īpašnieka maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu

pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos – (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku atbildes sagatavošanas laiku, par ko mēs Jūs informēsim), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā: Mūkusalas ielā 72, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz adresi: SIA “Uprent”, Mūkusalas iela 72, Rīga, LV-1009;

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datuaizsardziba@uprent.eu, ieteicams parakstī to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Tādējādi turpmāk Uprent Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai).

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

13. Vai Jūsu dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Uprent neizmanto Jūsu datus automatizēto lēmumu pieņemšanā.

14. Izmaiņas personas datu apstrādes politikā

Uprent ir tiesīga mainīt šo personas datu apstrādes politiku. Ja tiks veiktas izmaiņas šajā Politikā, mēs Jūs par to informēsim mūsu tīmekļa vietnē: www.uprent.eu, kur Jūs varēsiet iepazīties ar pēdējo šī dokumenta versiju.

15. Sazinieties ar mums

Ja Jums radušies jautājumi par personas datu apstrādes politiku vai Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam, lūdzu, sazinieties ar mums: datuaizsardziba@uprent.eu.