KLIENTA PIEPRASĪJUMS

Visbiežāk klienta vēlmes pamatā ir izmantot bagarēšanas pakalpojumus, lai iegūtu derīgos izrakteņus ar mērķi tos realizēt. Konkrētajā gadījumā, līdz ar klienta vēlmi paplašināt Rīgas rajonā ierīkoto sadzīves atkritumu izgāztuves tilpumu, tiek veiksmīgi veikta zem ūdens esošā materiāla izstrāde un transportēšana krautnēs.

IZMANTOTĀ TEHNIKA

1 gab. DRF-C1M
1 gab. Dragflow EL1204HC
1 gab. BBA BA80
1 gab. Ģenerators 130 kW
200 m D250 plastmasas caurule
15 m D250 spiediena šļūtene

UPRENT RISINĀJUMS

Veicot gultņu tīrīšanu, uzsvars tiek likts uz tīrības pakāpi un darba precizitāti, turpretī, veicot bagarēšanas darbus ar mērķi iegūt derīgos izrakteņus, galvenais radītājs ir ražība – m3/h. Iepazīstoties ar ģeoloģijas datiem un projekta specifiku, UPRENT komanda izvēlējās uzstādīt bagaru ar elektrisko sūkni, uzlabojot ražību ar augstspiediena sūkņa radītu orientētas ūdens strūklas maisītāju.

PROJEKTS SKAITĻOS

1 mēnesi ilgs pakalpojuma sniegšanas periods
40 000 m³ izstrādāts apjoms
3 cilvēku komanda
300 cilvēkstundas bagarējot
3 ģeodēzistu uzmērījumi
7 h bagara montāžas un sagatavošanas darbam pēc piegādes objektā